Kārawān, v. 01, no. 01-74, 063

Kārawān, v. 01, no. 01-74, 063

ʻAbd al-Hạqq Val̄ah
Ṣabāḥ al-Dīn Kushkakī

This cataloging record is available at https://unomaha.on.worldcat.org/oclc/18862823.

Description

Editor: 1968- ʻAbd al-Ḥaqq Val̄ah.

Title transliterated into English : Caravan.

Lumṛay kal̄, lumṛay ganạh [vol. 1, no. 1] (Miz̄an̄ 1, 1347 [Sept. 24, 1968])-